image
image
image
image

ContOS ve starožitnictvích

Obchod se starožitnostmi je v mnohém podobný antikvariátu . Předměty se do prodeje většinou vykupují od fyzických či právnických osob anebo se prodej zprostředkovává na základě komisionářské smlouvy. S antikvariáty existuje průnik také v sortimentu, kdy starožitníci mívají v nabídce starožitné knihy, staré tisky, grafické listy, pohlednice, dopisy a další podobný sběratelský materiál.

V naší zemi má toto odvětví dlouhou tradici, starožitníci jsou sdruženi v Asociaci starožitníků , která je členem mezinárodní konfederace obchodníků s uměleckými díly C.I.N.O.A. Podíváme-li se blíže na obsah charty, kterou se C.I.N.O.A. řídí, dostáváme se k pochopení toho, kdo vlastně starožitník je a co je jeho posláním:

„Obchodník s uměním a starožitnostmi, který je členem organizace sdružené v CINOA, se nepovažuje pouze za obchodníka, ale zároveň i za poradce, který se zavazuje respektovat pravidla stanovená jeho organizací. Tím, že se zabývá uměleckými díly, plní kulturní poslání. Vztah mezi ním a zákazníky je založen na osobní důvěře. Jeho povinností je odborně informovat všechny, s nimiž spolupracuje, o období, v němž prodávaný předmět vznikl, o umělci, který jej vytvořil, a rovněž o současném stavu předmětu.“ (citace z Charty CINOA přijaté dne 15. 3. 1997).

Asociace starožitníků pořádá také akreditovaný vzdělávací program v rámci Rudolfinské akademie, jejíž absolvent získává odborné znalosti v oblastech dějin umění, dějin užitého umění, znalectví, sběratelství, památkové péče, marketingu a managementu.

Charakteristika starožitnictví z obchodního pohledu

  • prodává použité zboží
  • většinu položek má v jediném exempláři
  • každý předmět je v odlišné kvalitě a stavu
  • oproti antikvariátu nabízí řádově menší počty položek, ovšem za vyšší ceny
  • veškeré předměty jsou zpravidla vystaveny v prodejním prostoru, výjimku může tvořit např. starožitný nábytek
  • různorodý charakter zboží - od drobných předmětů jako jsou mince, šperky, přes obrazy, sochy až po nábytek
  • některá starožitnictví se úzce specializují pouze na určitou oblast (obrazy, nábytek, zbraně apod.)

Silné stránky a příležitosti starožitnictví

  • sortiment nepodléhá módě ani sezónnosti, přitahuje jak kupující, tak prodávající, je příležitostí nejen pro pravidelné zájemce z řad sběratelů, ale i těch, kteří chtějí vlastnit starožitnost buď jako investici, či jen pro potěšení, popř. i jako užitkovou věc. Zájem o starožitnosti je trvalý, bez ohledu na generační rozdíly.
  • nabízí specifické zboží, které se již nedá sehnat téměř nikde než ve starožitnostech
  • starožitníci jsou pro své znalosti a přehled vyhledávanými odborníky např. při oceňování předmětů, šperků, při zjišťování pravosti uměleckých děl, často figurují jako soudní znalci, ale i jako ti, kteří dokáží zákazníkovi odborně poradit s investičním záměrem nebo rozšiřováním umělecké sbírky

Starožitník se však také potýká s obtížemi

Zásadním problémem je správné určení předmětů, jejich pravosti, hodnoty a zejména odhad jeho budoucí prodejnosti. Klíčové je stanovení prodejní ceny. Toto vyžaduje nejen vysokou odbornost, ale také dlouhodobé zkušenosti, místní znalost a obchodního ducha.

Cennou schopností dobrého obchodníka je vybudování a udržení stálé klientely, která je základním zdrojem nejen odbytu, ale i nových přírůstků v nabídce.

S tím souvisí také schopnost věc pokud možno v krátké době prodat, čili mít odbyt. Zavedené obchody ve velkých městech, kde je (dnes však musíme bohužel konstatovat, kde býval) čilý turistický ruch a větší pohyb potenciálních zákazníků, jsou vždy ve výhodě před těmi ostatními.

Přirozenou touhu lidí vlastnit starožitný předmět umělecké hodnoty však nepřeruší ani dnešní režim, přinášející nevalné vyhlídky na budoucnost podnikání; ostatně, nepodařilo se to nikdy žádnému z režimů, které zde v minulém století existovaly. Je však třeba hledat jiné cesty, kterými zboží k zákazníkovi dostat, jak mu je nabídnout a jak prodej zrealizovat.

Tou nejdostupnější možností je nabízet zboží na Internetu, který stírá vzdálenosti, časové náklady i potřebu fyzické přítomnosti. Starožitníci již dlouho využívají zejména aukční servery (nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí), někteří však mají i své vlastní stránky s e-shopem. ContOS dnes přináší každému obchodníkovi snadnou cestu k vlastnímu e-shopu zároveň s komplexním řešením celé agendy.

V této části představíme některé užitečné vlastnosti, které ContOS může nabídnout právě obchodníkům se starožitnostmi a uměleckými předměty.

Komisní smlouva

Sepsání a vedení kompletního cyklu komisní smlouvy. Možnost pro každou smlouvu určit individuální podmínky, za kterých je stanoven nárok komitenta a odměna komisionáře .

Smlouvu je možno pomocí dodatků modifikovat a průběžně s klientem upravovat podmínky, za kterých se bude jeho zboží nabízet (změna ceny, prodlužování platnosti smlouvy apod.)

Ke smlouvě je možno účtovat další náklady, které vyžadovalo uvedení do prodeje, například puncování, znalecký posudek nebo opravu, skladné, stejně jako různé další poplatky.

Komisní zboží je možné prodávat ve zvláštním režimu DPH včetně jeho správného zaúčtování z pohledu EET . Problém s evidencí zvláštního režimu DPH v EET, který popisuje článek na webu Jak na e-tržby, ContOS řešit umí.

Vyúčtování komisní smlouvy, stejně jako vrácení neprodaného zboží komitentovi je v ContOSu možné také hromadně pomocí průvodce.

Veškeré dokumenty jako jsou komisní smlouvy, dodatky nebo vyúčtování je možné klientům zasílat elektronicky. ContOS pak takovou komunikaci archivuje a vždy je tak možné dohledat, co se kdy a komu odesílalo.

Nárok je možné komitentům zasílat také převodem na účet. ContOS umí z částek z vyúčtování vygenerovat platební příkazy do banky. Odpadá ruční přepisování a riziko chyb. Vše se děje rychle, automatizovaně a přitom transparentně.

To, že jste schopni kdykoli klientovi sdělit aktuální stav jeho smlouvy, včetně toho, co se prodalo či neprodalo, je samozřejmé. Každý doklad je navíc opatřen čárovým kódem a tak jej lze velmi rychle vyhledat.

Výkupní smlouva

Výkupní, nebo-li také kupní smlouva pokrývá situaci, kdy obchodník zboží od prodávajícího rovnou vykoupí. Peníze lze prodávajícímu vyplatit buďto ihned v hotovosti, případně je převést z bankovního účtu. Starožitník má u každé smlouvy detailní přehled o průběhu všech úhrad.

Pokud se vykupuje větší množství předmětů, zejména v případě sbírek, konvolutů mincí, pohlednic, odznaků apod., zpravidla není možné vypisovat každou jednotlivou položku zvlášť, ale zapíše se souhrnně jako jediná položka s celkovou cenou. ContOS však umožňuje později tyto "hromadné" položky rozepsat na jednotlivé předměty a tyto ocenit a dále prodávat. V ContOSu tuto funkci nazýváme jako rozpad zboží.

Evidence zboží

Starožitník potřebuje mít kvalitní evidenci veškerého nabízeného zboží a dokumentaci jeho stavu. ContOS umožňuje zboží strukturovaně popisovat pomocí vlastností, které jsou uživatelsky rozšiřitelné, dále pak popisovat předměty volnou textovou formou a také pomocí fotodokumentace. Každý předmět tedy může být vzhledem k jeho povaze dokonale zadokumentován a popsán a kdykoli zpětně dohledán.

Dokonalá evidence nejenže usnadňuje život starožitníkovi (a jeho klientům) a přispívá k plnění zákonem daných povinností, ale také dokáže předcházet sporům zejména při vracení neprodaného zboží komitentovi, který rozporuje jeho stav před a po předání.

ContOS podporuje evidenci zboží pomocí čárového kódu.

Při prodeji zboží má prodávající k dispozici přesnou fotografii předmětu i jeho popis, aby se předešlo záměně.

Evidence klientů

Přesná evidence klientů je stejně důležitá jako evidence zboží. V dnešní době musí obchodníci se starožitnostmi evidovat spoustu nových údajů, aby vyhověli nejrůznějším zákonům a nařízením, zejména pak také dodržovat předpisy související s bojem proti praní špinavých peněz a opatření vůči politicky exponovaným osobám dle zákona č. 253/2008. Novou metodiku k této oblasti je možno stáhnout z odkazu Ministerstva financí zde.

ContOS umožňuje také lustraci klienta v Insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH, čímž pomáhá předejít problémům nejen při komisním prodeji.

E-shop

Součástí celého řešení je také e-shopový systém. Dokonale provázaný s ContOSem, automaticky propojený s jeho daty. Zboží se samo nahrává na e-shop, stahují se objednávky, automaticky se aktualizuje skladový stav, ceny, texty, obrázky. Jak to celé funguje je celé popsáno v samostatném článku. Jakmile máte zboží pořízené v ContOSu, tak mít možnost jej prodávat na e-shopu je již dílem doslova okamžiku. S ne moc velkou nadsázkou říkáme, že poté již stačí na výlohu dnes zavřeného obchodu vylepit plakát s nápisem a QR kódem s adresou vašeho nového ContOS e-shopu (QR kód v příkladu odkazuje na demoverzi našeho e-shopu na adrese https://eshop.contos.cloud/). 

Pohodlně nakupujte v našem e-shopu, i když je prodejna zavřená.
QR kód s adresou https://eshop.contos.cloud/

Závěrem

V tomto článku jsme se pokusili nastínit základní oblasti, které dokáže ContOS řešit v agendě starožitnictví. Při vývoji celého systému jsme kladli hlavní důraz na srozumitelnost, ovladatelnost a snadnou opakovatelnost každodenních kroků. Pokud jste dočetli až sem a napadnou vás další otázky z praxe, zeptejte se nás prostřednictvím naší podpory nebo na sociálních sítích . Rádi vám odpovíme.